Radio Balkanfox

SUBOTIĆKA KUPUJE STAN OD HONORARA IZ RIJALITIJA! Aleksandra otkrila i šta joj je PECA rekao pred ulazak u Zadrugu 5!
 • Pred va­ma je no­va po­slov­na po­nu­da ko­ja bi mo­gla da vam se uči­ni veo­ma in­te­re­san­t­nom. …


 • Oko­l­nos­ti vam idu u pri­log ka­da je u pi­ta­nju vaš po­sao. Mo­že­te da oče­ku­je­te po …


 • Mo­že se re­ći da je pred va­ma do­bar dan za no­va po­slov­na de­ša­va­nja. Oče­ku­je vas pe­riod …


 • Ne­mo­j­te bi­ti br­zo­ple­ti na po­slov­nom po­lju. Po­ka­ži­te da ste spre­m­ni da sa­če­ka­te …


 • Po­tru­di­te se da se po­sve­ti­te po­slu ma­k­si­mal­no i da se vi­še an­ga­žu­je­te …


 • Mo­gu­će je da su pred vas pos­ta­vlje­na vi­so­ka oče­ki­va­nja na po­slov­nom po­lju i da po­ne­kad …


 • Mo­že do­ći do ko­m­pli­ka­ci­ja na po­slov­nom po­lju i zbog to­ga će­te bi­ti pod stre­som. Mo­gu­će …


 • Ima­te pri­li­ku da po­ka­že­te da ste spre­m­ni da na­pre­du­je­te. Na­dre­đe­ni o va­ma …


 • Pre­po­ru­ka je da po­ve­de­te ra­ču­na o ko­mu­ni­ka­ci­ji sa po­slov­nim okru­že­njem …


 • Po­tre­b­no je da po­ra­di­te na or­ga­ni­za­ci­ji ka­ko bi­ste na po­slov­nom po­lju mo­gli …


 • Te­ško vam je da do­ne­se­te odlu­ke ko­je su od pre­su­d­nog zna­ča­ja za va­šu po­slov­nu …


 • Oče­ku­je vas pe­riod u ko­jem će­te ima­ti mo­gu­ć­nost da ostva­ri­te po­zi­ti­v­ni­je …

 • Kurir

  radiobalkanfox

  Dodaj komentar